Brf: Kornetten i Kristianstad

 

Fastighetsförsäkring med Bostadsrättstillägg

 
 

Som boende i Brf : Kornetten ingår bostadsrättstillägg i din månadsavgift. Det är Länsförsäkringar som försäkrar våra hus. Du behöver alltså inte detta tillägg i din hemförsäkring. Mer om villkoren kan du läsa här nedan ...

 
 

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

 
 

Kollektiv

Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

A. Egendomsförsäkring

01. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare som ägare till försäkrad egendom.

03. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller bostadsrättslägenhet på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.

06. Försäkrad egendom

 

06.1 Försäkringen omfattar

• bostadsrättslägenhet om bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt

bostadsrättslagen eller föreningens stadgar,

• fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat,

• tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten,

• uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.

07. Försäkringsform

 

07.1 Förstariskförsäkring gäller för

• tomtmark med växtlighet och staket som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten,

• uthus och garage på tomtmark som ingår i upplåtelsen av bostadsrätten.

 

07.2 Fullvärdeförsäkring gäller för

• bostadsrättslägenhet om bostadsrättshavaren är reparations- och underhållsskyldig enligt

bostadsrättslagen eller föreningens stadgar,

• fast inredning inklusive inglasad balkong eller altan som bostadsrättshavaren bekostat.

11. Vad försäkringen gäller för

 

11.1 Skada genom brand, vatten och inbrott samt glasskada

Försäkringen gäller för skada enligt avsnitt A.11-13 och 15 i villkoren.

 

11.2 Skada på installationer och hushållsmaskiner

Definition

Med hushållsmaskin menar vi maskin för

• klädvård, disk eller städning,

• förvaring eller tillagning av livsmedel,

• luftrening, luftfuktning eller avfuktning.

11.2.1 Försäkringen gäller för skada på

• hushållsmaskin,

• maskinell utrustning till simbassäng eller brunn,

• installation för vatten, värme, avlopp (spillvatten), ventilation, gas eller elektricitet.

11.2.2 Försäkringen gäller inte för

• Skada på installation inom byggnaden, som är äldre än 15 år, om orsaken är korrosion eller annan åldersförändring,

• skada på elvärmeslingor i golv i badrum, duschrum, tvättstuga eller annat våtutrymme inomhus som har golvbrunn,

• skada orsakad av korrosion eller annan åldersförändring utanför eller utanpå byggnaden,

• skada på simbassäng eller brunn,

• skada på belysningsarmatur, dränerings- och dagvattensystem, tak, takränna, stuprör, skorsten, murverk eller kakelugn,

• skada som uppstår direkt eller indirekt genom sprängningsarbete, översvämning eller vatten som trängt in i byggnaden, se dock anvsittet 11.2.6 Naturskador eller dammgenombrott,

• kostnad för upptining eller rensning av ledning,

• skada som inte inverkar på installationens eller hushållsapparatens funktion utan enbart består i skönhetsfel.

 

11.3 Skada orsakad av vilda djur

Försäkringen gäller för skada på lägenhet orsakad av vilda djur som tagit sig in i lägenheten.

Försäkringen gäller inte för

• skada orsakad av råttor och möss,

• skada orsakad av andra insekter än bin och getingar.

 

11.4 Plötslig och oförutsedd händelse

Försäkringen gäller för skada på försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse av annat slag än de händelser som omfattas eller undantas enligt avsnitten ovan.

Anmärkning:

Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsett).

11.4.1 Försäkringen gäller inte för

• byggnadsdel som skadas av mögel, fukt, röta, svamp, rost eller annan långtidspåverkan,

• skada orsakad av slitage, förbrukning, bristande underhåll eller självförstörelse exempelvis

självsprickor eller vittring,

• skada på brygga, båthus, sjöbod, badhytt eller liknande orsakad av vind, vågor eller andra

naturkrafter,

• skada orsakad av läckage från tak

• skada på egendom som förvärrats vid felaktig bearbetning, reparation eller rengöring,

• skada som inte inverkar på egendomens funktion utan enbart består i skönhetsfel.

 

11.5 Undantag

Försäkringen gäller inte för den del av skada som kan ersättas genom fastighetsförsäkringen.

41. Skadevärdering

Skada värderas enligt de värderingsregler som gäller för byggnad.

 

41.1 Tabell för åldersavdrag

En byggnadsdels ålder beräknas från tidpunkten då den första gången togs i bruk. Åldersavdrag görs på

återställandekostnaden (material och arbetskostnad) enligt nedanstånde tabell.

För alla skador utom för sådana som ersätts enligt avsnittet 11.2 Skada på installationer och

hushållsmaskiner begränsas avdraget till högst 80 procent på byggnadsdel som före skadan var funktionsduglig.

Vid ett och samma skadetillfälle är åldersavdraget högst 10 000 kronor.

Byggnadsdel Antal år utan åldersavdrag

Därefter görs ett avdrag per år med

Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation, centraldammsugning samt maskinell utrustning - Rörsystem, vattenradiatorer och sanitetsgods (till exempel WC-stol, tvättställ och  vattenburen golvvärme) 10 år 5 %

- Hiss 25 år 5 %

- Luft/luft värmepumpsanläggning 2 år 15 %

- Övriga värmepumpsanläggningar, värmeåtervinningssystem, solfångare, vindkraftverk, takvärme, elslingor i golv och hushållsmaskin inkl spis 2 år 10 %

- Övriga installationer samt annan maskinell utrustning än hushållsmaskin (till exempel

värmepanna, varmvattenberedare och elradiatorer) 5 år 8 %

Köksinredning 15 år 8 %

Elinstallationer (kablar inkl brytare och uttag) 25 år 5 %

Radio-, tv- och parabolantenn 5 år 8 %

Markiser och persienner 5 år 8 %

Larm 5 år 8 %

Målning 5 år 8 %

Tapeter och annan väggbeklädnad (ej våtrum*) 5 år 8 %

Golvbeläggning (ej våtrum*)

- Textila 5 år 8 %

- Plast, linoleum, laminat 10 år 5 %

- Keramiska plattor, sten eller massivt trä 25 år 5 %

- Lamellträ och ytbehandling av trägolv 15 år 5 %

Våtrumsbeklädnad

- Golv- och väggmatta (trådsvetsad) 5 år 5 %

- Keramiska plattor inklusive tätskikt 5 år 5 %

- Övrigt golv- och väggbeklädnadsmaterial samt

målning i våtrum 2 år 10 %

Takbeläggning

- Betong eller tegel 20 år 2 %

- Plåt 10 år 3 %

- Annat material 5 år 8 %

Skorsten

- Stål eller plåt 5 år 8 %

- Annat material 20 år 2 %

42. Självrisk

Självrisken är 2 000 kr vid varje skadetillfälle om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Om skada samtidigt drabbar fastigheten och ersätts genom fastighetens försäkring, tillämpas ingen självrisk.

43. Skadeersättningsregler

 

43.1 Förstariskförsäkring

Om inget annat anges i försäkringsbrevet är högsta ersättning för tomtmark 40 000 kr och för uthus samt garage 150 000 kr.

 

43.2 Fullvärdesförsäkring

Ersättningsbelopp utgörs av skadebelopp enligt A.41 Skadevärdering med avdrag för självrisk enligt A.42.

A2. Självriskbefrielseförsäkring

01. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare som ägare till försäkrad egendom.

11. Vad försäkringen gäller för

11.1 Försäkringen gäller för den självrisk bostadsrättshavaren får vid utnyttjande av gällande

hemförsäkring vid brand- eller vattenskada ersättningsbar enligt avsnitt A.11 och 12 i villkoren som samtidigt drabbar fastigheten.

 

11.1.1 Undantag

Försäkringen gäller inte för skada som bostadsrättshavaren vållat.

43. Skadeersättningsregler

 

43.1 Högsta ersättning

Ersättning lämnas för hemförsäkringens självrisk, dock högst 2 000 kr per bostadsrättslägenhet och skada.

Kompletterande försäkringsskydd

 

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen gäller för innehavare av bostadsrätt eller tomtmark på försäkringstället som anges i försäkringsbrevet med de regler som är tillämpliga i avsnittet H. Rättsskyddsförsäkring i bolagets hemförsäkring.

Försäkringen gäller inte för kostnader som kan ersättas genom annan försäkring.

 

Merutgifter och hyresbortfall

Försäkringen gäller för merutgifter och hyresbortfall under längst ett år från skadedagen, när bostadsrätt på försäkringstället som anges i försäkringsbrevet blir helt eller delvis obrukbar till följd av sådan egendomsskada som omfattas av avsnitt 11.1-11.4 i detta villkor.

Försäkringen gäller inte för kostnader som kan ersättas genom annan försäkring.